W środę 29 maja kancelaria będzie nieczynna.

Kancelaria i formalności

Kancelaria jest czynna:

– wtorek: od godz. 8.45 do 9.15 (przyjmuje ks. Krzysztof Plewnia, wikariusz)
                 od godz. 18.45 do 19.30 (przyjmuje ks. Michał Pilśniak, wikariusz)
– środa: od godz. 18.45 do 20.00 (przyjmuje ks. Sławomir Madajewski, proboszcz)

Parafia nie prowadzi korespondencji urzędowej drogą elektroniczną. Wszelkie sprawy należy załatwiać bezpośrednio w kancelarii parafialnej. Zapytania, zgłoszenia i inne kwestie wymagające udzielenia urzędowej odpowiedzi, należy przesyłać w tradycyjnej formie papierowej, własnoręcznie podpisane.

Parafia Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej

ul. Opatowicka 112, 42-612 Tarnowskie Góry
tel. +48 32 285 48 48

Konto bankowe główne:
PeKaO     07 1240 1343 1111 0000 2368 1886

Konto na organy:
PeKaO     10 1240 1343 1111 0011 0943 3678
Dokonując przelewu prosimy umieścić w tytule: ORGANY


CHRZEST

Kan. 849 Kodeksu Prawa Kanonicznego:

„Chrzest, brama sakramentów, konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyjęcie, który uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem włącza ich do Kościoła, jest ważnie udzielany jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem koniecznej formy słownej”.

 1. Zgłoszenia dziecka do chrztu dokonuje w kancelarii parafialnej jeden z rodziców.
 2. Ustala z duszpasterzem termin udzielenia sakramentu. Zasadniczo udzielamy chrztu św. podczas wyznaczonej raz w miesiącu Mszy św. (niedziela o godz. 12.00). Gdy wyznaczona niedziela z jakichkolwiek względów nie odpowiada, wtedy ustalamy inny termin sakramentu (chrzest udzielany jest wówczas poza Mszą św.). Terminy Mszy św. chrzcielnych podane są poniżej.
 3. Przedstawia do wglądu akt urodzenia dziecka wystawiony przez USC.
 4. Podaje personalia rodziców chrzestnych (jednego mężczyzny i jednej kobiety): imię i nazwisko, wiek i adres.
 5. Do chrztu św. przynosimy świecę i białą szatę chrzcielną.
 6. Rodzice i chrzestni przystępują z okazji chrztu dziecka do spowiedzi św. (w naszej parafii nie dajemy kartek do spowiedzi).

 

Kto może być chrzestnym wyraźnie mówi Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 874, § 1:

„Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest”.

Terminy Mszy św. chrzcielnych i z okazji roczku w roku 2024

niedziela – godz. 12.00

kwartał I

21 stycznia

18 lutego

17 marca

kwartał II

21 kwietnia

19 maja

16 czerwca

kwartał III

21 lipca

18 sierpnia

15 września

kwartał IV

20 października

17 listopada

15 grudnia

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Kan. 1055 Kodeksu Prawa Kanonicznego:

„Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”.

Rezerwacja terminu ślubu odbywa się na co najmniej 3 miesiące przed planowaną datą zawarcia małżeństwa. W tym celu należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania.

Po zarezerwowaniu terminu ślubu, duszpasterz ustali datę spotkania z narzeczonymi w celu odbycia rozmowy duszpasterskiej i spisania tzw. protokołu przedmałżeńskiego.

Do spisania protokołu przychodzą oboje narzeczeni z dowodami osobistymi oraz świadectwem chrztu (jeśli osoba ochrzczona jest poza naszą parafią). Świadectwo chrztu ważne jest 6 miesięcy.

Przygotowanie do zawarcia małżeństwa obejmuje 3 etapy:

 1. nauki przedślubne (należy skontaktować się z Panią Niną Niemiec, dzwoniąc pod numer: 697 730 699); w roku 2024 odbędą się dwa dwudniowe bloki i zaplanowane zostały na: 02 i 03 marca (drugi termin zostanie podany w późniejszym czasie),
 2. dekanalny dzień skupienia dla narzeczonych – odbywa się w parafii św. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach (terminy skupienia: 16 marca 2024, 15 czerwca 2024, 21 września 2024; początek o godz. 15.00),
 3. spotkanie w ramach Poradni Życia Rodzinnego (należy skontaktować się z Panią Niną Niemiec, dzwoniąc pod numer: 697 730 699).


Do załatwienia formalności w USC związanych ze ślubem konkordatowym potrzeba:

 1. zgłosić się do USC w miejscu stałego zameldowania jednej ze stron,
 2. zgłaszają się oboje narzeczeni z dowodem osobistym,
 3. jeśli osoba urodzona jest poza miejscem w którym zgłasza się do urzędu, musi przedstawić odpis skrócony aktu urodzenia,
 4. po wniesieniu opłaty skarbowej, narzeczeni otrzymują 2 egzemplarze „Zaświadczenia”, które dostarczają do kancelarii parafialnej. Na jego podstawie, po zawartym w kościele ślubie, urzędnik dokona cywilnej rejestracji związku.
 5. Proboszcz parafii ma 5 dni roboczych (nie licząc dnia zawarcia małżeństwa) na zgłoszenie do USC faktu zawartego małżeństwa, dlatego po cywilny akt małżeństwa można się zgłosić do USC najwcześniej w szóstym dniu po jego zawarciu (np. ślub odbył się w sobotę – akt małżeństwa można odebrać od następnego piątku),
 6. „Zaświadczenie” jest ważne 6 miesięcy, dlatego do USC należy się zgłosić dopiero wtedy, gdy czas do zawarcia małżeństwa jest krótszy niż 6 miesięcy (np. ślub ma się odbyć 09 września – do urzędu można iść po 09 marca). Na „Zaświadczeniu” podany jest termin upływu jego ważności.

 

Inne uwagi:

Wystrój kościoła:

Wystrój kościoła regulują przepisy liturgiczne. W Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego w punkcie 279 czytamy: “W wystroju kościoła należy dążyć raczej do prostoty niż do przepychu. W doborze elementów zdobniczych należy dbać o prawdziwość rzeczy, a ponadto zmierzać do tego, by te elementy służyły pouczaniu wiernych i odpowiadały godności miejsca świętego”. Nie można więc w wystroju kościoła i dekoracji stosować sztucznych kwiatów i jakichkolwiek imitacji nawet najpiękniej wyglądających, np. sztucznych świec. Nie można ustawiać w kościele dekoracji, które na co dzień nie są związane z przestrzenią sakralną, np. aluminiowy stojak na nuty z przypiętym bukietem kwiatów itp.

Kościół dekoruje się tylko i wyłącznie bukietami kwiatów prawdziwych, które po ślubie pozostają w kościele.

W sprawie strojenia kościoła proszę kontaktować się z kancelarią parafialną.

 

Fotografowanie i filmowanie:

Kto pragnie fotografować i filmować podczas Liturgii powinien ją znać, wiedzieć co w danym momencie się dzieje i rozumieć sens poszczególnych obrzędów. W wielu diecezjach przeprowadzono szkolenia dla fotografów i kamerzystów, aby mogli spełniać swoje funkcje we właściwy sposób i z należnym szacunkiem dla miejsc świętych. Najważniejszym podczas udzielania sakramentu małżeństwa jest łaska sakramentalna, która niewidoczna dla oczu jest nie do sfotografowania i sfilmowania. Fotograf więc i kamerzysta nie mogą zachowywać się tak jakoby zdjęcie czy film były dla nowożeńców najważniejsze. Często bywa tak, że ich zachowanie przeszkadza narzeczonym w odpowiednim przeżyciu ceremonii zaślubin, gdyż np. kamerzysta wchodzi pomiędzy kapłana a narzeczonych albo zza ich głów wysuwa obiektyw aparatu czy kamery. Nie zezwala się wchodzenia fotografowi czy kamerzyście do prezbiterium, które ma określone funkcje i jest miejscem przeznaczonym dla odpowiednich osób. Wzorem dla każdego kamerzysty i fotografa są celebracje liturgiczne z udziałem Ojca św., w czasie których widać odpowiednie zachowanie i strój operatorów urządzeń. Fotografować i filmować może tylko osoba, która przed rozpoczęciem ceremonii przedstawi się celebransowi w zakrystii – najlepiej gdyby to była osoba posiadająca zezwolenie (świadectwo ukończenia kursu) Kurii Diecezjalnej. Fotografuje jeden fotograf, film kręci jeden kamerzysta.

 

Oprawa muzyczna uroczystości:

Rodzaj wykonywanych podczas zawierania małżeństwa śpiewów i utworów instrumentalnych regulują przepisy o muzyce sakralnej. Nie wolno podczas liturgii wykonywać świeckich utworów wokalnych i instrumentalnych, tylko dlatego że odznaczają się pięknem i nastrojowym charakterem. Nie wolno w liturgii używać instrumentów hałaśliwych i tych, których używa się do wykonywania muzyki rozrywkowej, np. trąbka, akordeon, gitara elektryczna, perkusja. Instrumentem czysto liturgicznym są organy piszczałkowe, które tradycyjnie są obecne w Kościele od setek lat.

W sprawie oprawy muzycznej ślubu proszę kontaktować się z Panem Organistą.

Respektowanie i przyjęcie do wiadomości powyższych uwag wprowadza porządek w przeżywanych przez nas uroczystościach i przyczynia się do zajmowania właściwej postawy wobec sakramentów świętych.

Wszystkim mającym zamiar zawrzeć związek małżeński życzymy jak najowocniejszego przygotowania wewnętrznego na przyjęcie łaski sakramentu małżeństwa.