Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, skupiającym małżeństwa sakramentalne, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. DK łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Équipes Notre-Dame (END), tworząc właściwą dla siebie drogę.

Znakiem DK są dwa greckie słowa: FOS (światło) i ZOE (życie), wpisane w kształt krzyża wyrastającego spomiędzy dwóch złączonych obrączek, umieszczonych wraz z krzyżem w stylizowanej figurze domu.

DK posługuje się również ikoną Świętej Rodziny otrzymaną od Équipes Notre-Dame.

Program formacyjny DK jest kształtowany na podstawie nauczania Kościoła, w szczególności na podstawie dokumentów Soboru Watykańskiego II oraz założeń formacyjnych Ruchu Światło-Życie i Équipes Notre-Dame. DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli na dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. Umocnieniem na tej drodze jest każdorazowe odnowienie przysięgi małżeńskiej dokonujące się między innymi podczas rekolekcji formacyjnych.

DK dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:

‒ życia Słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia;

‒ życia modlitwą jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem;

‒ życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego;

‒ dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi;

‒ metanoi – ciągłego nawracania się, przemiany swojego życia;

‒ postawy służby w Kościele i w świecie, według otrzymanych darów.

Realizacja charyzmatu Ruchu Światło-Życie odbywa się w DK w szczególności poprzez:

‒ kształtowanie członków DK w duchu formuły jedności „światło-życie”;

‒ doprowadzenie do świadomej decyzji osobistego przyjęcia Chrystusa przez wiarę, do odnowienia osobowej relacji z Chrystusem Panem i Zbawicielem (idea Nowego Człowieka);

‒ dążenie do pełnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu Kościoła lokalnego (idea Nowej Wspólnoty);

‒ budowanie i propagowanie kultury opartej na zasadach chrześcijańskich oraz podejmowanie służby na rzecz moralnej odnowy Narodu, zwłaszcza przez Krucjatę Wyzwolenia Człowieka (KWC) i obronę życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci (idea Nowej Kultury).

Budowaniu jedności (communio) w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy formacyjne – zobowiązania przyjęte z Équipes Notre-Dame:

‒ codzienny Namiot Spotkania;

‒ codzienna modlitwa małżeńska;

‒ codzienna modlitwa rodzinna;

‒ regularne studium Pisma Świętego;

‒ comiesięczny dialog małżeński;

‒ reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną);

‒ uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Dzięki wprowadzaniu w życie tych zobowiązań następuje indywidualne zbliżenie się każdego z małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowości małżeńskiej. Zobowiązania nie są celem samym w sobie, ale środkiem do tego celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie i rodzinie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania, oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw z kręgu w dążeniu do świętości (mała grupa jako środowisko konieczne do wzrostu wiary).

Formacja w DK odbywa się w cyklach rocznych. Podstawowym miejscem formacji w DK jest małżeństwo i rodzina. Podstawowym elementem w strukturze organizacyjnej DK jest krąg stanowiący dla rodzin środowisko formacyjne i ewangelizacyjne oraz szczególne „laboratorium” duchowości małżeńskiej.

Do istoty pracy formacyjnej w DK należy także uczestnictwo w rekolekcjach formacyjnych, spośród których szczególną rolę odgrywają rekolekcje piętnastodniowe (Oazy Nowego Życia I, II, III stopnia dla rodzin, tzw. Oazy Rodzin). Rekolekcje te są przeznaczone dla małżonków. Dla dzieci do 12. roku życia, uczestniczących w rekolekcjach wraz z rodzicami, jest realizowany właściwy dla nich program formacyjny. Dla starszych dzieci przeznaczone są rekolekcje formacyjne Ruchu Światło-Życie odpowiednie do ich wieku.

Ważnym elementem formacji w ciągu roku jest również uczestnictwo w dniach wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Krąg tworzy 4-7 małżeństw, najlepiej z jednej parafii, pragnących wzajemnie wspomagać się w dążeniu do budowania w swoich rodzinach Kościoła domowego. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa – dla Niego i z miłości do Niego – aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym. Krąg powinien być urzeczywistnieniem ideału życia wspólnoty chrześcijańskiej oraz stałym źródłem jego odnowy w poszczególnych małżeństwach. Konieczne jest więc uczestnictwo każdego małżeństwa w comiesięcznych spotkaniach kręgu. Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Jest ono odpowiedzialne za pracę formacyjną kręgu, za jego życie duchowe, za przebieg spotkań formacyjno-modlitewnych. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza pełniącego rolę opiekuna i doradcy duchowego.

Comiesięczną Mszę św. dla Wspólnoty w naszym kościele celebruje ks. Tomasz Rak, moderator rejonu tarnogórskiego (kapelan GCR w Tarnowskich Górach).

Parą rejonową DK rejonu tarnogórskiego są Barbara i Dawid Borowikowie.

Aktualne informacje nt Domowego Koscioła rejonu tarnogórskiego dostepne są na stronie  internetowej: TUTAJ

Osoby zainteresowane włączeniem się do wspólnoty Domowego Kościoła prosimy o kontakt z ks. Proboszczem lub pod nr telefonów, które są dostępne w zakładce kontakty na stronie internetowej TUTAJ

Informacje na tej stronie przygotowali: Grażyna i Sławomir Kubaccy