Opatowice na żywoyou tube
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Civitas Christiana

Niedziele i święta:

7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30, 18.00

Święta zniesione: 7.00, 10.00, 16.30, 18.00

Dni powszednie: 8.00, 18.00

intencje tygodnia

ODWOŁANIE RESKRYPTU DYSPENSY

czytaj dalej

Kancelaria jest czynna:

- wtorek: od godz. 8.45 do 9.15 oraz od godz. 18.45 do 19.30
- środa: od godz. 18.45 do 20.00
- piątek: od godz. 8.45 do 9.15.

We wtorki dyżurować będą Księża Wikarzy, a w środę i piątek Ks. Proboszcz.

Parafia Matki Boskiej Piekarskiej,
Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej
ul. Opatowicka 112, 42-612 Tarnowskie Góry
tel./fax: +48 32 285 48 48
email: parafia@opatowice.pl
Konto bankowe: PeKaO 07 1240 1343 1111 0000 2368 1886

W naszym mieście działa Oddział Miejski Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana". Stowarzyszenie jest organizacją ogólnokrajową posiadającą 16 oddziałów wojewódzkich i ponad dwieście oddziałów terenowych. W naszym województwie Oddział tarnogórski jest dziesiątym z kolei.

Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie naszej polskiej rzeczywistości w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka i świata ujętą w społecznym nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego oraz zgodnie z polską tradycją narodową, a także przygotowywanie katolików świeckich do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu Kościoła, Narodu i Państwa. Nasza racja bytu, to nieść ewangeliczne przesłanie współczesnemu światu, aby przyczynić się do odbudowy ładu moralnego i społecznego, a przez służbę dobru wspólnemu „zmieniać oblicze ziemi" naszej ojczystej ziemi. Czynimy to we wspólnocie, w stałej łączności z pasterzami Kościoła i we współpracy z innymi podmiotami katolickimi.

„Civitas Christiana" oznacza m.in. wspólnotę, społeczeństwo chrześcijańskie.

Tak więc, naszym zadaniem głównym jest budowanie właśnie Civitas Christiana, które obejmuje trzy poziomy: człowieka, obywatela, społeczeństwo - wspólnotę narodową oraz państwo. Gwarancją naszej wiarygodności i rzetelności jest formacja katolicko - społeczna, która jest podłożem wszelkich działań podejmowanych przez naszych członków. Jest to stały, osadzony na fundamencie żywej wiary, proces ustawicznego kształtowania ducha, nabywania wiedzy, kompetencji praktycznych i umiejętności działania na rzecz dobra wspólnego.

Czynimy to w małych wspólnotach, w których każdy człowiek jest przedmiotem i zarazem podmiotem formacji. Nasze zadanie główne - budowanie Civitas Christiana, którego celem jest „głębokie pragnienie przyczynienia się do tego, aby otaczający nas świat stawał się coraz bardziej chrześcijański, a przez to coraz bardziej ludzki; aby nasza Ojczyzna trwała w wierności Krzyżowi i Ewangelii" - jest realizowane poprzez Ośrodki Formacji Katolicko - Społecznej. Formując i pomagając w formowaniu, stwarzamy i zwiększamy szanse uczestnictwa i odpowiedzialnego zaangażowania się, większej ilości osób w ważne dla nich, dla Stowarzyszenia, dla Kościoła i Polski sprawy - skutecznego udziału w życiu publicznym.

Katowicki Wojewódzki Ośrodek Formacji Katolicko - Społecznej prowadzony jest wspólnie z Instytutem Diecezjalnym Akcji Katolickiej w Katowicach. Zatem fakt istnienia, proces budowania i uczestnictwo we wspólnocie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana" opiera się na: wierze; miłości ojczyzny i wiedzy; wspólnocie; służbie dobru wspólnemu. Te konstytutywne elementy stanowią o naszej tożsamości i określają sposób naszego funkcjonowania we własnej wspólnocie oraz we wspólnocie Kościoła, społeczeństwa i Narodu.

Stowarzyszenie realizuje swoją misję w sferze kultury i edukacji, rodziny, oraz samorządności. Jednym z przykładów działalności jest zaangażowanie na rzecz rodziny, które zaowocowało wieloma formami działalności, takimi jak: poradnie, kluby rodzin wielodzietnych, inicjatywy charytatywne, gminne dni rodziny, inicjatywy samorządowe, konferencje programowe. Obok tych działań wspierane są różne formy samoorganizowania się rodzin. Znaczącym przedsięwzięciem jest organizowany co roku Ogólnopolski Sejmik Rodzinny.

Co roku członkowie Stowarzyszenia pielgrzymują do trzech miejsc, które wpisały się głęboko w życie narodu. W kwietniu pielgrzymujemy do Grobu św. Wojciecha. Na Jasną Górę pielgrzymka Stowarzyszenia odbywa się w maju, w rocznicę śmierci sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, dla podkreślenia faktu, iż w programie swych działań Stowarzyszenie nawiązuje do nauczania Prymasa Tysiąclecia. W czerwcu do Prudnika - Lasu (opolskie) - miejsca odosobnienia Prymasa Stefana Wyszyńskiego. We wrześniu przed łaskami słynącym obrazem Św. Rodziny w kaliskim sanktuarium św. Józefa pątnicy wypraszają pomoc dla swych rodzin i narodu - rodziny rodzin.

Stowarzyszenie organizuje już od dziewięciu lat Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej, nad którym honorowy patronat sprawuje Prymas Polski Józef kardynał Glemp. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich, w którym to młodzi ludzie muszą wykazać się wyjątkową znajomością Pisma Świętego i pokonać etap szkolny i diecezjalny aby wystąpić w finale. Konkurs organizowany i prowadzony jest przez młodych członków Stowarzyszenia.

Także przez młodych i dla młodych prowadzona jest działalność edukacyjna, szkoleniowa, kulturalna, organizowane są warsztaty itd.

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana" wydaje miesięcznik „Nasz Głos" a także dwumiesięcznik „Społeczeństwo". Prowadzi także działalność wydawniczą poprzez Instytut Wydawniczy „PAX" oferujący ponad dwieście tytułów do wyboru.

W Oddziale Śląskim Stowarzyszenie jest fundatorem najstarszej nieprzerwanie przyznawanej, regionalnej nagrody w Polsce, którą jest Śląska Nagroda im Juliusza Ligonia. Przyznaje się ją za wybitne osiągnięcia w dziedzinach nauki i kultury, laureaci nagrody to ludzie wybitnie zasłużeni dla Ziemi Śląskiej. Należą do nich m.in.: ks. abp Damian Zimoń - Metropolita Katowicki, ks. prałat Konrad Lubos, ks. Dominik Pyka, Wilhelm Szewczyk, prof. Jan Malicki, prof. Stanisław Pisarek, prof. Stanisław Hadyna, kompozytor prof. Wojciech Kilar. Nagrodę otrzymała także m.in. Rozgłośnia Polskiego Radia w Katowicach i redakcja „Gościa Niedzielnego". Z zagranicy nagrodę otrzymało m.in. Zrzeszenie Śpiewaczo - Muzyczne Polskiego Związku Kulturalno - Oświatowego w Republice Czeskiej na Zaolziu.
Należy dodać, iż Oddział Miejski Stowarzyszenia w Zabrzu stworzył i prowadzi wypożyczalnię podręczników szkolnych, z której korzysta ponad 650-ciu uczniów.

W tą szeroką działalność zamierza się wpisać także oddział tarnogórski. Do tej pory zaprosiliśmy m.in. pracownika Instytutu Pamięci Narodowej  mgr Andrzeja Sznajdra, podróżnika, redaktora J. Koprowskiego.

W Tarnowskich Górach odbył się w roku bieżącym, jak i ubiegłym etap diecezjalny dla diecezji gliwickiej Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Oddział organizuje spotkania członków, zaprasza prelegentów itd.

Ponieważ działalność Stowarzyszenia jest bardzo szeroka, to nie sposób opisać w takiej krótkiej prezentacji wszystkich jej aspektów. Mamy jednak nadzieję, że udało nam się przybliżyć Państwu nasze Stowarzyszenie. Osoby zainteresowane bliższym poznaniem Stowarzyszenia zapraszamy.

Członkowie naszego Oddzialu są pomysłodawcami i organizatorami konkursu plastycznego p.t.: „Moja rodzina moim życiem", który przeznaczony jest dla dzieci szkół podstawowych. Oddział organizuje spotkania członków, zaprasza prelegentów, itd.

Ponieważ działalność Stowarzyszenia jest bardzo szeroka, to nie sposób opisać w takiej krótkiej prezentacji wszystkich jej aspektów. Mamy jednak nadzieję, że udało nam się przybliżyć Państwu nasze Stowarzyszenie. Chętnych poznania naszej organizacji prosimy o kontakt z Proboszczem tutejszej Parafii, jak również pod numerami telefonów członków Zarządu Oddziału Miejskiego:

Na zakończenie należy przytoczyć słowa, które w 1994 roku w Rzymie Ojciec Święty Jan Paweł II skierował do delegacji Stowarzyszenia: „Budujcie civitas christiana”. Słowa te stały się syntezą programową dla działalności naszych członków i sympatyków.

Cookies© Parafia Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej